Maira Kalman

 

 

 Maira Kalman … sorry the rest is unknown